Netflix ไม่อนุญาตให้สมาชิกชำระเงินผ่าน App Store อีกต่อไป

สมาชิก Netflix ที่ยังคงชำระค่าบริการรายเดือนผ่านระบบการซื้อในแอปของ App Store จะต้องเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่เพื่อให้บัญชีใช้งานได้ Netflix กำลังแจ้งให้ลูกค้าทราบ ในเร็วๆ นี้

แม้ว่า Netflix จะหยุดให้ลูกค้าสมัครรับบริการสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์ iOS เมื่อปี 2018 แต่ก็อนุญาตให้ลูกค้าที่สมัครรับข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว สามารถใช้การซื้อในแอปเพื่อชำระเงินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มของ Apple ถูกตั้งค่าให้หยุดลง เนื่องจาก Netflix ไม่ต้องการจ่ายเงินให้ Apple ต่อไปโดยลดค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกลง 15 เปอร์เซ็นต์

Netflix ของสหรัฐอเมริการะบุว่าลูกค้าใน “บางประเทศ” จะต้องเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ ยังไม่ชัดเจนว่าประเทศใดที่นโยบาย Netflix ใหม่มีผลบังคับใช้ แต่เนื่องจากมีการเพิ่มนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกา จึงมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

สมาชิกที่เรียกเก็บเงินจาก Apple บางรายในบางประเทศอาจได้รับแจ้งให้เพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่เพื่อสมัครสมาชิกต่อ

ที่มา : macrumors