Apple อาจใช้ Vapor chamber ระบายความร้อนใน iPhone รุ่นใหม่ปี 2022

การระบายความร้อนแบบเดิม ๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์ความแรงของ iPhone รุ่นใหม่ Apple จึงต้องหันมาใช้ระบบ Vapor chamber ที่ระบายความร้อนได้ดีกว่า (more…)