AirTag ถูกแฮก !! อาจกระทบความปลอดภัยของผู้ใช้

AirTag ถูกแฮกให้สามารถเชื่อมต่อผ่าน NFC และเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยได้ (more…)